TU Service Commission

Kirtipur, Kathmandu

Downloads

Refresh

S.N Title Type Download
1 त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५ (२०७९ मंसिर ११ गतेसम्मको संशोधनसहित) Rules and Regulations
2 त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० (२०८०/०३/१२ गतेसम्मको संशोधन सहित) Rules and Regulations
3 TUSC Teacher Open Advertisement
4 Lecturer Curriculum_First Paper First Part Common For All Lecturer Open Syllabus
5 TUSC_Lecturer Curriculum_Specification Chart Lecturer Open Syllabus
6 अनुसूची ३ कर्मचारी कार्य सम्पादन र प्रशासनिक क्षमता मूल्याड्ढन Rules and Regulations
7 अनुसूची ७ -विनियम २३ को उपविनियम -१) सँग सम्बन्धित) क्याम्पस र विभागका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम Rules and Regulations
8 त्रिभुवन विश्वविद्यालयर् कर्मचारीका नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७३ -२०७८।१।१६सम्मको संशोधन सहित Rules and Regulations
9 त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० Rules and Regulations
10 त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ Act